KCWA
Advertisements

Articles/Poems from Members

ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್

ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ತಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್ಚ್!
ಹುನುನ್ಯೆ ಪೆಜೆಕ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತರೀ ಕಿತೆಂ?
ಎಕೆ ಉಂಡಿಯೆ ಶಿತಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಬೊಟಾಚ್ಯೆ ತಾಳ್ವೆರ್ ಲಾಗವ್ನ್ ಜಿಬೆಕ್ ಸಾರಯ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಚ್ಯೊ ಮಿಟಿಯೊ;
ಫಾಯ್ವ್ ಸ್ಟಾರ್ ಹೊಟ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂಕ್ ಯೀ ಲಜೆರ್ ಘಾಲ್ತಾಚ್ಚ್!

ತ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಅಂಬಡಿಂಚ್ಯಾ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್
ತಿತ್ಲಿ ರೂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್?
ಗೊಮ್ಟಿ ನೀಟ್ ಕರುನ್ ಭಾರಾದೀಕ್ ಲಾಂಬ್ ತೆಂಕ್ಡೆಂತ್
ನಾಜೂಕ್ ರಿತಿನ್ ಫಾಂಟೆ ವೊಳಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಬಾರ್ವೆಂವ್ಚೆ ದುಕಿನ್ ಗಾಯ್? ವಾ
ಫಾಂಟ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ್ತಾನಾ
ದೆಂಟಿ ಥಾವ್ನ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಉಸಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ದಿಕಾಚೆ ಉಲ್ಪವ್ಣೆನ್?
ವಾ
ಮೀಟ್ ಭರ್ಸುನ್ ವಾನಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಬಾಂಡಿಂಚೆರ್
ಭಾರಾದೀಕ್ ಘಾಟ್ಣೊ ಉಕಲ್ನ್ ದವರ್ತಾನಾ ಆಯಿಲ್ಕೆ ಪಾಟಿಕಣ್ಯಾಚೆ ದುಕಿನ್?

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೂಚ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್!

ತುವೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಕೊಸ್ರಾಚೆಂ ಲೊಣ್ಚೆಂ
ತೊಂಡಾಂತ್ ಲ್ಹಾಳ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಳಯ್ತಾ ಮಾಂಯ್?
ತ್ಯಾ ಅಂಬಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಉಬೆಂ ಚಿರ್ತಾನಾ
ಹಾತಾಂಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತೆಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ಗಾಯ್? ವಾ
ಪೊಪಾಯ್ ಖುಂಟ್ತಾನಾ ಪೆಂಕಾಡ್ ಮೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಿಸ್ಣೆನ್ ಲಕವ್ನ್
ಪಾಂಯಾಮುಳಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ಖೊಂವ್ಚೆರ್ ಪಡಯ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಳ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಆವ್ರಾನ್?
ವಾ ತೆಂಡ್ಲಿಂ ಖುಂಟ್ತಾನಾ ಹಾತಾ- ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಚಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ
ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾರಾಂನಿ?

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೂಚ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್!

ತ್ಯಾ ಕೊಡು ಆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆಮ್ಸಿ- ತಿಕ್ಸಿ- ಗೊಡ್ಸಿ ರೂಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಯ್?
ತಾಂಕಾ ಖುಂಟ್ತಾನಾ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾನಿ ಹಾತಾಂಕ್ ಪಾಪ್ಸುನ್ ಫುಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾ ಥೆಂಬ್ಯಾನಿ? ವಾ
ಅದಾಳ್ಯಾನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಬೊಟಾಂಕ್ ಗ್ರಾಸಿತಾನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ? ವಾ
ಫುಟ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂಕ್ ತಾಂಬ್ಡೆ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆನ್ ಆಳೆನ್ ಸಾರಯ್ತಾನಾ ದಿಲ್ಲೆ ಹುಲೊಪೆನ್?

ಲೊಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ರೂಚ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್!

ಆತಾಂ ಆಸಾತ್ ತರಾವಳ್ ಲೊಣ್ಚಿಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ನಾಂವಾರ್ ಮಾಂಯ್!
ಮದರ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್, ಗ್ರಾಂಡ್ ಮಾಸ್, ಅಮ್ಮನ ಕೈ ರುಚಿ
ಖಂಯ್ಚಾಗಿ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಗಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಲೊಣ್ಚಿಂ!
ಅವಯ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರುಚಿಕ್ ಚ್ಚ್
ತುಜೆಬರಿಚ್ಚ್ ಮಾಂಯ್!!

ರಾಯನ್, ಫರ್ವಾನಿಯಾ


Dear Member,

We are starting this section to publish the articles as well as travelogues. If you have any article or travelogue, kindly forward it to webmaster@kcwakuwait.org

Best Regards,

KCWA Management Committee.

Related posts

Vacancy for Biology Teacher at IEAS

kcwa

Matrimonial

kcwa

Jobs

kcwa

Leave a Comment