KCWA

Message from the President

kcwa

ಮೊಗಾಚಾ ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಸಾಂದ್ಯಾನೊಂ, ಹಿತಚಿಂತಕಾನೊಂ ಆನಿ ಪ್ರಾಯೋಜಕಾನೊಂ

ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್

ಮ್ಹಜೆರ್ ತುಮಿಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ದವರ್ನ್ 2023-2025ಚೆಂ ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಸಂಘಟನಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಅಭಾರಿ. ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಸಂಘಟನಾಕ್ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಪೆಲ್ಯಾಚಾ ಸೆವೆಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಬ್ಜಾಯ್ಲ್ಯಾ. ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕøತೆಚೊ ಪೋಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಗರ್ಜೆವಂತಾಂಕ್ ಕುಮಕ್. ಅಸಲಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಯೋಜನಾಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾಯೀ ವರ್ಸಾ ಚಲವ್ನ್ ವರುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹಾಂವ್ ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಹಾಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂ, ಆನಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಹಿತಚಿಂತಕಾಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

ಏಕ್ ಸಂಘಟನ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ತೆದ್ನಾಂ ಸಕ್ತಾ ಜೆದ್ನಾ ತೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾಯೋಜಕಾನಿಂ ದಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಕೊ ದಿಲಾ. ತಾಂಚೊ ಹಾಂವ್‍ಮನಪೂರ್ವಕಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ತಾನಾ ಫುಡ್ಲ್ಯಾಯೀ ದಿಸಾನಿಂ ತಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿ ಉದಾರ್‍ಮನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ನವ್ಯಾ ಹುರುಪಾನ್ ಭರ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ.

ದಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ಫಕತ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ, ಬರ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೆಂ, ಬರ್ಯಾ ಕನ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ, ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಚೆಂ ದಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಲೆಂ ತರ್‍ಆಮ್ಚೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಮುಕಾರ್ಸುನ್ ವರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭ್ತೆಲೆಂ. ತೆಚ್‍ಪರಿಂಆದ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಚೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ ತರ್ ಆಮಿಂಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಖಾಂದ್ ದೀವ್ನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಲೀಸ್ ಜಾತೆಲೆಂ.

ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, “Be the change that you wish to see in the world” ಮ್ಹಣ್ಜೆ ತುಂ ಜಾ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜೆಂ ತುಂ ಸಂಸರಾರ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಯ್. ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಕುವೇಯ್ಟಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಭೋವ್ ಪಾಮಾದ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಫಲಾನುಭವಿ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಆಸಾತ್. ತಾಣಿಂ ಆಮ್ಚೆ ವಯ್ರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಮೋಗ್, ಹೆರಾನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಬದ್ಲಯ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾದ್ವಾರಿಂ ಲೋಕಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಚಿ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಶಿಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜೋಡ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚಿ.

ಆರ್ಥಿಕ್ ರಿತಿನ್, ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಾನಿಂ ಆಮಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಭೋವ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮಿ ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಗುಂಡಾಯೆಂತ್, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಜಾಗೊ ಅಪ್ಣಾವ್ನ್ ಜಾಲಾ. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಆಮಿ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ ದಿವೊ ಕೆದಿಕ್‍ಂಚ್ ಪಾಲ್ವೊಂಚೊ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಾ ಸುರ್ವಾತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಸರ್ವ್ ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾನಿಂ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಂಕ್ ಆನಿ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಧಿನ್ವಾಸ್‍ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾರ್ ಹೆಂ ಸಂಘಟನ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡೊಂಕ್ ಆನಿ ಚಡೊಂಕ್‍ಸಹಕಾರ್ ಆಶೆತಾಂ.

“A life not lived for others is not a life” ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೇಸಾಚಾ ಪ್ರೇರಣಾತ್ಮಕ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಂಪಯ್ತಾಂ. ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

ಲಾಂಬ್ ಜಿಯೊಂ ಕೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯುಎ.

ಮೊಗಾಸವೆಂ ,

ನವೀನ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕುವೆಯ್ಟ್ ಕೆನರಾ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್


My dear KCWA members, patrons, and sponsors,

Greetings to everyone.

First and foremost, I want to thank you all for believing in me and bestowing the coveted KCWA President’s title on me for the term 2023-25.


KCWA has its own sense of self-worth, respect, and reverence. We have already begun a revolution in helping the needy and underprivileged, particularly in providing education to poor children, promoting Konkani language and its customs and traditions and also assisting the needy. We intend to continue doing comparable good works in the coming years. In order to accomplish this, I hope to receive unwavering support from KCWA members and contributors.

It would be a huge boost and inspiration for us to continue forward if we received unconditional support from the members. Similarly, if we receive advice and support from KCWA’s previous Presidents, we will be able to work hand in hand with ease.

“Be the change that you wish to see in the world” said Mahatma Gandhi. KCWA is well-known in both Kuwait and Mangalore, and many people have benefited from our organization’s charitable efforts. Because of their trust in us, others regard KCWA with respect. As a result, gaining the trust of the people is critical.

KCWA has expanded significantly in many areas, including financial, number, and programmatic growth. Consequently, it has already earned a place in people’s hearts by fostering a healthy society. Since then, the lamp that was lit to teach poor children has remained lit. While I appreciate the Founder members, previous Presidents, Executive and Management committee members, Patron, Life, and Ordinary members, I ask for your continued support as I lead KCWA to new heights.

In conclusion, I refer to what mother Teresa said, “A life not lived for others is not a life”. I want to thank you once again for your support and trust. Together, we can make a real difference in the lives of the people and I look forward to working with each and every one of you towards this shared goal.

Long Live KCWA

With much prayers,
Naveen Valerian Mascarenhas
President
KCWA